Friday, 26 October 2012

Ang Kabihasnang Tsino sa Asya


Mga Layunin
1. Nasusuri ang pasimula at pagsulong ng kabihasnang Tsino sa Asya;
2. Natatalakay ang heograpiya ng lugar kung saan umusbong ang   kabihasnang Tsino;
3. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng Huang Ho sa kasaysayan ng China;
4. Naipaliliwanag ang mga kaisipang umusbong sa dinastiyang Zhou;
5. Nasusuri ang mahahalagang kaganapan sa ilalim ng dinastiyang Han; at
6. Naipaliliwanag ang pagtatatag ng imperyong China.

   Ang kabihasnang umusbong sa China ay itinuturing na pinakamatandang kabihasnang nananatili sa buong daigdig hanggang sa kasalukuyan. Ito ay maiuugat halos apat na milenyo na ang nakalilipas. Mula pa man noong unang panahon, ang pagkakaroon ng isang mahusay na pamamahala ang nagging mithiin ng mga Tsino. Ang pagkakaroon ng mga ideolohiyang suportado ng estado, particular ang Confucianism at Taoism, ay lalo pang nagpatatag sa kabihasnang Tsino. Sa aspetong pulitikal, ang China ay halinhinang nakaranas ng pagkakaisa at pagkakawatak-watak. Ang pagpasok ng mga impluwensyang dayuhan sa China ay nalagom at napailalim lamang sa pagkakakilanlan ng mga Tsino. Ang mga kaganapang ito ang humubog sa kultura at tao ng bansa sa makabagong panahon.
Heograpiya ng China
   Tulad ng mga unang sibilisasyon sa Mesopotamia at India, ang kabihasnan sa China ay umusbong  sa tabing-ilog, malapit sa Yellow River o Huang Ho. Ang ilog na ito ay nagmumula sa kabundukan ng kanlurang China at may habang halos 3,000 milya. Ito ay dumadaloy sa Yellow Sea.
Yellow River o Huang Ho

North China Plainisang malawak na kapatagan na nabuo dahil sa pagbabago-bago ng dinaraanan ng ilog na Huang Ho.
North China Plain
  
   Katulad ng Nile River, ang pag-apaw ng Huang Ho ay nagdudulot ng pataba sa lupa. Sa kasamaang-palad, dahil sa pagiging patag ng North China Plain, madalas ang nagaganap na mga pagbaha sa lugar na ito.
Xia o Hsia – ayon sa isang alamat, ito ang kauna-unahang    
                        dinastiyang nangibabaw sa China.Ito ay                pinasimulan ni Yu noong 2000 B.C.E
Yu – pinaniniwalaang siya ang nakagawa ng isang paraan upang makontrol ang pagbahang idinudulot ng Huang Ho.

   Ang pangyayaring ito ay nagbigay-daan upang makapamuhay ang mga magsasaka sa lambak. Naniniwala ang mga Tsino na sila lamang ang mga sibilisadong tao sa gitna ng mga tribu ng mga barbaro. Dahil dito, tinawag nila ang kanilang lupain bilang
             Zhongguo – na nangangahulugang Middle Kingdom

Question
Ano ang kahalagahan ng Huang Ho sa kasaysayan ng China?
Answer
Ang kahalagahan ng Huang Ho sa kasaysayan ng China ay dito umusbong ang kabihasnan ng China.